OBS Juliana
Een greep uit wat we doen in groep 7-8

Weektaak
Tijdens de weektaak werken de kinderen zelfstandig 20 minuten aan opdrachten. Er wordt voornamelijk geoefend met automatiseren (rekenen, spelling, woordenschat, topografie etc.). Daarnaast is er ruimte voor extra oefening en verrijkingsstof. De kinderen krijgen iedere 5 weken nieuwe taken in de map, aangepast aan de leerbehoefte van het kind. Er wordt zo'n 8 keer per week gewerkt aan de weektaak. Tijdens de weektaak wordt gebruik gemaakt van de computer/Snappet, maar ook van werkbladen en speel-leermaterialen.
 
Taal
De taalontwikkeling is heel belangrijk, daar wordt dus in alle groepen flink aan gewerkt. We verstaan hieronder de vaardigheden zoals spreken, luisteren, lezen en schrijven.
In groep 7/8 is het taalonderwijs onder te verdelen in een aantal onderde-len:
 
Stellen
Het maken van verhalen en opstellen komt gere-geld binnen de methode "Taal in beeld" aan de orde. Daarnaast kunnen de kinderen tijdens de weektaak regelmatig kiezen voor het maken van een stelopdracht.
 
Woordenschat
Naast de woordenschat tijdens de lessen van Nieuwsbegrip, komen in de methode "Taal in beeld" regelmatig woorden met hun betekenis aan bod. Er wordt ook aandacht besteed aan de manier waarop deze betekenis onthouden kan worden.
 
Zinsontleding
groep 7: idem + lijdend voorwerp en meewerkend voorwerp
groep 8: idem
 
Woordbenoemen
groep 7: idem + bijvoeglijk naamwoord, voorzetsel
groep 8: idem + aanwijzend voornaamwoord, vragend voornaamwoord
 
Spreken en luisteren
Met elkaar praten over een onderwerp, op een goede manier je mening geven, een toneelstuk uitvoeren, zijn enkele voorbeelden van vaardigheden die hier geoefend worden.
 
Spelling
De kinderen krijgen 4 keer per week spelling. Door middel van de spellingsmethode "Spelling in beeld" wordt er iedere week gewerkt aan de woorden van de week. Gedurende de hele week wordt met deze woorden d.m.v. diverse oe-feningen gewerkt. Het leren toepassen van spellingsregels neemt een belangrijke plaats in. Na 3 weken wordt er d.m.v een signaaldictee bekeken of de leerlin-gen de woorden beheersen. Na een extra week oefenen worden de woorden getoetst tijdens het controledictee. Ook in de weektaak is spelling opgenomen (Pico Piccolo, Snappet, Ambrasoft).